Kadrovska evidencija
Obračun plaća
Dnevna evidencija rada
Služba zaštite na radu
Materijalno poslovanje
Upravljanje grobljima
Osnovna sredstva
Kamate
Virmani
Blagajna s putnim nalozima
Fakturiranje
Preglednik arhiviranih dokumenata

Upute za vođenje evidencija o radnicima u našim aplikacijama sukladno važećem Zakonu o radu (NN 149/09) možete preuzeti sa Upute (PDF 1,4 MB zip datoteka).

Program Dnevna evidencija rada dio je integriranog sustava Upravljanje ljudskim resursima u kojem se još nalaze Proračun plaće i Kadrovska evidencija. Ovom podsustavu se može priključiti još i program Evidencija bolovanja.

Dnevna evidencija rada i odsustva sa rada sastoji se od slijedećih modula:

1. KALR Kalendari rada - za proračun fonda sati, sati rada i odsustava
2. PLAR Planiranje radnog vremena - bilježi se rad po vremenu, službeni put, obrazovanje i sl.
3. DIOR Dnevni izvještaj o radu - bilježi se rad na učinak i vrši proračun norma sati
4. EGOD Evidencija godišnjih odmora - bilježi se odsustvo sa rada zbog godišnjeg odmora
5. DOZN Doznake bolovanja - bilježi se odsustvo sa rada zbog bolovanja
6. PRAN Proračun i analiza sati - proračun i analiza sati na razini dana i za razdoblje

Kratki opis funkcija modula :

KALR Kalendari rada
Kalendari rada predstavljaju teoretsko raspoloživo radno vrijeme i njihovim pridruživanjem uz radnike i vrste rada/odsustva moguće je :
- iz plana radnog vremena, evidencije godišnjih odmora i evidencije bolovanja programski utvrditi sate rada i odsustva po danima te ih automatski upisati u dnevnu evidenciju rada i odsustva sa rada
- utvrditi raspoložive radne kapacitete po radnim mjestima, pogonima i sl.
- programski utvrditi vrste i količine dodatnih bonusa kao što su npr. dodatak na II smjenu, noćni rad, prekovremeni rad, rad blagdanom i sl.
- kontrolirati evidentirane sate sa fondom sati radnika za razdoblje od-do
- kontrolirati podatke dobivene elektronskom registracijom ulaza-izlaza (ako postoji).

Opći podaci
- Radno vrijeme prema dužini trajanja
- Radno vrijeme prema vrsti smjenskog rada
- Blagdani, državni praznici
Evidencije
- Dnevni raspored radnog vremena
- Tjedni raspored radnog vremena
- Kalendar rada
Pregledi
- Pregled mjesečnog fonda sati
- Pregled godišnjeg fonda sati
- Pregled fonda sati za zadano razdoblje

PLAR Planiranje radnog vremena
Vrši se evidencija OD-DO rada po vremenu, službenih putovanja, obrazovanja i ostalih odsustva osim bolovanja i godišnjih odmora. Obrada po danima se vrši programski za zadano razdoblje uz uvažavanje kalendara rada i razdoblja radnog odnosa radnika te državnih praznika i neradnih dana. U slučaju dvije ili više vrste sati tijekom jednog dana (npr. 4h službeni put + 4h redovni rad) vrši se korekcija na razini dana za pojedinog radnika ili grupu radnika.

Opći podaci
- Radne jedinice (pogoni, odjeli ...)
- Referade
- Pregled radnika
- Vrste prisustva/odsustva
- ...
Evidencije
- Planiranje rada po vremenu prisustva/odsustva za razdoblje od-do
- Dnevna evidencija rada po vremenu prisustva/odsustva po referadi
- Dnevna evidencija rada po vremenu prisustva/odsustva po radniku
- Raspored radnika prema kalendarima rada
- Raspored radnika prema referadama
- ...
Provjere
- Provjera ostvarenog fonda sati radnika za zadano razdoblje od-do
- Provjera ostvarenog mjesečnog fonda sati radnika (manjak/višak sati)
- ...
Izvještaji
- Mjesečni pregled strukture ostvarenih sati po zaposleniku
- Pregled strukture ostvarenih sati zaposlenika po pogonima
- Pregled strukture ostvarenih sati zaposlenika po referadama
- ...
Administrator
- Parametri modula, pravila za obradu sati po danima
- Prijava korisnika modula-operatera, razine korištenja i ulaznog ključa
- Dodjela prava operaterima po referadama
- ...
DIOR Dnevni izvještaj o radu
Vrši se dnevna evidencija rada i dnevni proračun norma sati uz mogućnost programskog proračuna norma sati (ispravno ispunjeni izvještaji i normirani radovi )

Opći podaci
- Radne jedinice (pogoni, odjeli ...)
- Pregled radnika
- Dispozicije
- Vrste tereta
- Vrste manipulacija
- Vrste pakiranja tereta
- ...
Evidencije
- Evidencija dnevnog izvještaja o radu
- Grupe radnika po vrsti posla
- Dodjela grupa grupovođama, ...
- Raspored radnika po grupama
- ...
Proračun
- Proračun norme prema dnevnim izvještajima o radu
- Normiranje prema vrsti tereta i manipulaciji
- ...
Izvještaji
- Dnevni izvještaji o radu
- Pregled rada po učinku po pogonima za zadano razdoblje
- ...
Administrator
- Prijava korisnika modula-operatera, razine korištenja i ulaznog ključa
- Dodjela prava operaterima po radnim jedinicama-pogonima
- Otvaranje/zatvaranje dokumenata tipa DIOR
- Otvaranje/zatvaranje datuma dokumenata DIOR
EGOD Evidencija godišnjih odmora
Vrši se evidencija OD-DO odsustva sa rada zbog godišnjeg odmora

Osnovni podaci
- Vrste osnova za stjecanje prava na dane godišnjeg odmora
- Osnove za stjecanje prava na dane godišnjeg odmora
- Dodatni dani godišnjeg odmora na radni staž
- Dodatni dani godišnjeg odmora na radno mjesto
- Dodatni dani godišnjeg odmora na godine starosti
- Dodatni dani godišnjeg odmora na stručnu spremu
- Maksimalni broj dana godišnjeg odmora
- ...
Evidencije
- Evidencija podloga za dane godišnjeg odmora
- Evidencija godišnjih odmora
- ...
Proračuni
- Promjena proračunske godine za godišnji odmor
- Proračun - osnovni (fiksni) broj dana
- Proračun - dani g.o. na radni staž
- Proračun - dani g.o. na radno mjesto
- Proračun - dani g.o. na spol i godine starosti
- Proračun - dani g.o. na stručnu spremu
- Proračun - korekcija na maksimalni broj dana
- Proračun - Iskorišteni dani godišnjeg odmora
- ...
Izvještaji
- Rješenja o utvrđenom pravu na dane godišnjeg odmora
- Rješenje o korištenju godišnjeg odmora
- Popis radnika na godišnjem odmoru
- Popis sa utvrđenim i iskorištenim brojem dana godišnjeg odmora
- ...
Administrator
- Prijava korisnika modula-operatera, razine korištenja i ulaznog ključa
- Dodjela prava operaterima po referadama
- ...
DOZN Evidencija doznaka bolovanja
Vrši se evidencija OD-DO odsustva sa rada zbog bolovanja na osnovi prispjelih potvrda i doznaka

Opći podaci
- Zdravstvene ustanove
- Liječnici, dr. medicine
- Uzroci bolesti prema doznakama HZZO-a
- Šifre bolesti prema MKB-u
- Šifre naknada plaće prema HZMO-u (M-14P)
- ...
Evidencije
- Izvješća o bolovanju, doznake bolovanja HZZO-a
- Pregled, ispravak osnovica za obračun bolovanja - Pravilnik HZZO
- Pregled, ispravak osnovica za obračun bolovanja - Interni Pravilnik
- Raspored zaposlenika prema kalendaru rada/bolovanja
Obrade
- Mjesec i godina evidencije doznaka
- Obrada bolovanja prema evidentiranim doznakama
- Obrada ispravljenih/valoriziranih osnovica - Pravilnik HZZO
- Obrada primanja koja ulaze u alikvotnom dijelu - Pravilnik HZZO
- Obrada osnovica za obračun bolovanja - Pravilnik HZZO
- Obrada ispravljenih/valoriziranih osnovica - Interni Pravilnik
- Obrada primanja koja ulaze u alikvotnom dijelu - Interni Pravilnik
- Obrada osnovica za obračun bolovanja - Interni Pravilnik
- Prijenos obrađenih bolovanja u proračun plaća
- Obrada i prijenos razdoblja bolovanja za R-S obrazac
Izvještaji
- Pregled bolovanja prema evidentiranim doznakama
- Pregled pojedinačnih bolovanja prema vrsti bolovanja
- Pregled doznaka prema datumu promjene
- Mjesečna lista evidentiranih doznaka
- Mjesečni izvještaj o nezaključenim/zaključenim bolovanjima
- Pregled zaposlenika na bolovanju bez primanja/osnovica
- Pregled ostvarenih, ispravljenih i obračunskih osnovica za početna bolovanja
- Pojedinačni pregled ostvarenih primanja/osnovica
- Rekapitulacija i provjera usklađenosti primanja/osnovica
- Potvrda o plaći - Obrazac ER-1
- Podaci o početnim bolovanjima (poleđina ER-1)
- Podaci o nastavnim bolovanjima (poleđina ER-1)
- Pregled evidentiranih i obračunatih bolovanja
- Statistički pregled obračunatih bolovanja n/t poduzeća
- Godišnji pregled sati bolovanja po mjesecima
- Pregled isplaćenih naknada za bolovanja n/t HZZO
- Zahtjev za nadoknadu isplaćenih naknada za bolovanja n/t HZZO
- Pregled isplaćenih naknada za ozljede na radu i prof. oboljenja
- Zahtjev za nadoknadu isplaćenih naknada za ozljede na radu i profesionalnog oboljenja
- Popis zaposlenika na bolovanju zbog ozljede na radu i profesionalnog oboljenja
- Prijava o korištenju naknada plaće - Tiskanica M-14P
- Pregled razlika sati bolovanja, doznake - dnevna evidencija radnog vremena
- Pregled razlika sati i iznosa bolovanja, doznake - plaće
Administrator
- Minimalne i maksimalne naknade, kalendar rada/bolovanja
- Parametri modula, pravila za obračun bolovanja
- Vrste primanja koje ne ulaze u obračun osnovica
- Vrste primanja koje ulaze u alikvotnom dijelu
- Vrste primanja koje se isplaćuju kao (+/-) akontacije
- Prijava korisnika modula-operatera, razine korištenja i ulaznog ključa
- Korisnička prava po radnim jedinicama, pogonima
- Korisnička prava po referadama
PRAN Proračun sati i analiza sati
Objedinjuje sve gore navedene module i omogućuje :
- provjeru evidentiranih sati sa stvarnim fondom sati radnika
- proračun dnevnih sati prema planu radnog vremena
- proračun sati državnih praznika, dodataka na II smjenu, rad noću i sl.
- proračun dana prijevoza, dana provedenih na radu (topli obrok)
- objedinjavanje svih vrsta sati i dodataka te prijenos u sustav za proračun plaća
- cjelovit pregled rada na normu, rada po vremenu i odsustva na razini dana i za razdoblje
- analizu utroška sati prema vrstama sati, dnevno ili za razdoblje, po različitim razinama
- analizu troškova plaće na osnovi sati rada i odsustva za zadano razdoblje u mjesecu
- analizu troškova plaće po dispozicijama, vrstama robe i manipulaciji, radnim mjestima i sl.
- ...