Kadrovska evidencija
Obračun plaća
Dnevna evidencija rada
Služba zaštite na radu
Materijalno poslovanje
Upravljanje grobljima
Osnovna sredstva
Kamate
Virmani
Blagajna s putnim nalozima
Fakturiranje
Preglednik arhiviranih dokumenata

Aplikacija objedinjava funkcije poslovanja Ustanova za hitnu medicinsku pomoć.

Sastoji se od slijedećih modula:

 • Šifarnici (ispostave, kategorije osiguranika, dijagnoze prem MKB-i, terapije, lijekovi, postupci, recepti, relacije prijevoza, adrese i dr. )

  Usluge sanitetskog prijevoza i medicinskih osiguranja
  • dnevno formiranje sanitetskih ekipa (vozač, medicinski tehničar)
  • dnevno praćenje svih prevoženih pacijenata (od kuda, kamo, dijagnoze, kilomtreaža, pružene usluge)
  • klasifikacija pacijenata prema dijagozama bolesti sa automatskom izradom liste pacijenata za prijevoz na dijalizu i natrag u mjesto boravišta
  • za medicinska osiguranja prati se vrijeme provedeno na osiguranju nekog objekta ili događaja (npr. nogometne utakmice, prosvjedi, maškare, automoto utrke i sl.) te se vrši fakturiranje prema utrošenom vremenu.

  Prijem hitnih poziva (94) - vidi sliku
  • dnevno formiranje ekipa (vozač, medicinski tehničar, liječnik)
  • dežurni liječnik pri telefonu prima sve pozive u razdoblju od 0 do 24 sata,
  • pozivi se klasificiraju na hitne slučajeve, savjete i ostalo
  Neki od važnijih atributa koji se bilježe na dokumentacijskom listu hitnog slučaja su :
  • tko je zvao, kad je zvao, za koga je zvao,gdje je unesrećeni(a), tko je na licu mjeste nesreće , dr.
  • vremena (prijem poziva, predaja poziva, kretanja vozila, zaustavljanje vozila, dolaska do pacijenta, završetka intervencije i predaje pacijenta )
  • spol i starost pacijenata, adresa stanovanja, kategorija osiguranika
  • stupanj ugroženosti pacijenta (vitalne funkcije)
  • klinički status prije i poslije pružene intervencije
  • dijagnoze, ozljede (meke česti, kosti)
  • ospkrba rane, infuzija, imobilizacija, venski put, kisik, vanjska elektrostimulacija, dani lijekovi (terapija)
  • način i cilj prijevoza
  • scorovi (Glasgow koma, Revidirani trauma, MESS)
  • NACE (1-7)

  Usluge pružene u ambulanti
  • medicinska sestra zaprima zdravstvene knjižice pacijenata koje provlači kroz magnetski čitač kartica, te nije potrebno upisvati generalije o pacijentu, jer su oni trenutno vidljive na ekranu,
  • liječnik ima pregled svih pacijenata koji čekaju (neobrađeni),
  • liječnik ima pregled svih pacijenata koji su obrađeni,
  • obrada pacijenta (anamneza, dijagnoza, terapija),
  • tisak eventualno izdanih recepata,
  • bilježenje učinjenih postupaka (usluga),
  • tisak dokumentacijskog lista pacijenta,
  • prate se vremena zaprimanja zdravstvene knjižice (dolazak do med. sestre),
  • ulazak pacijenta u ordinaciju liječnika (početak obrade),
  • izazak pacijenta (završetak obrade).

  Automatsko fakturiranje prema zahtjevima HZZO, sa svim potrebnim dnevnim, mjesečnim i godišnjim izvješćima iz gore navednih modula
  • Izrada računa pojedinačno ili grupno za neko razdoblje na osnovi prikupljenih podataka iz gore navedenih modula, sa potrebnim prilozima.
  • Postoji preko 60 raznih izvješća i pregleda.

  Statistička analiza (sanitet, hitni pozivi, ambulanta) - vidi sliku
  Omogućava razne analize na osnovi pohranjenih podataka.

  Omogućena su razna višestruka filtriranja podataka npr.:
  1. svi pacijenati u dobi od 30 do 60 godina
  2. prometnu nesreću
  3. ozlijedu glave
  4. Vrijeme intervencije je bilo manje od 8 minuta

  Nakon tog izdvojenog seta podataka moguće je postaviti nove uvjete npr. :
  1. samo osobe muškog spola
  2. osobe koje su bile u alkohiziranom stanju
  3. dijagnozu M17
  4. kategoriju osiguranja D
  5. sistolički tlak 160
  6. frekvenciju disanja 50

  Nakon tog izdvojenog seta podataka moguće je postaviti nove uvjete npr. :
  1. mjesto stanovanja
  2. prevožen u autotransfuzijskom položaju
  3. Glasgow koma score prije intervencije 8
  4. Glasgow koma score posljie intervencije 5

  Broj filtriranja (dubina) nije ograničen, a broj atributa koji ulazi u kriterije je oko 400.

  Dobiveni rezultati mogu se pohraniti i kao Excel tablica, a mogući su i grafički prikazi unutar ovog modula.

  Analiza srčanih zastoja sa grafičkim prikazima prema metodologiji - Utstein - vidi sliku
  Preuzimanjem pacijenta iz modula "Prijem hitnih poziva" sa dijagnozom o srčanom zastoju vrši se dopuna podataka o pacijentu sa dodatnim podacima (vrsta defibrilacije, vrijeme defibrilacije, endotrahelane intubacije, vrijeme endotrahelane intubacije, vrijeme prestanka oživljavanja, stanje pacjenta ako je preživio i sl.) Modul daje izvješća o srčanom zastoju za kardijalne ili nekardijalne uzroke, sa detaljnom analizom, te grafikone prema specifikaciji iz Utstein metodologije. Dobivene analize i rezultati pohranjuju se kao Excel tablice.
  Prikaz izbornika sa izvještajima
  Primjer izvještaja

  Moduli se mogu instalirati i nezavisno jedan od drugog.

  PowerPoint prezentacija (veličina 5 MB)